پروژه مجتمع مسکونی سبحان

کارفرما: مالکین مجتمع مسکونی سبحان

فضای بازرسی شده برای بهینه سازی: 1000 واحد مسکونی

فعالیت های انجام شده:

  • بازرسی و گزارش دهی برای اصلاحات بهینه سازی مصرف انرژی
  • اندازه گیری دما و میزان مصرف مفید تجهیزات گرمایی، سرمایی و روشنایی برای هر واحد 
  • تعیین میزان مصرف انرژی به ازای هر متر مربع
  • ارزیابی مصالح ساختمان، پنجره ها، درها و ورودی­های هوا