پروژه شهرک هوشمند فرودگاه امام خمینی

کارفرما: فرودگاه امام خمینی (ره)

فعالیت های انجام شده:

انجام مطالعات اقتصادی جهت راه اندازی مزرعه خورشیدی 25مگاوات فرودگاه امام خمینی (ره)

انجام بررسی های فنی جهت راه اندازی مزرعه خورشیدی

انجام بررسی های فنی جهت راه اندازی مزرعه بادی

جذب سرمایه گذار آلمانی

زمینه سازی جهت انتقال تکنولوژی روز در زمینه تولید فتو ولتائیک

زمینه سازی جهت انتقال تکنولوژی روز در زمینه توربین های بادی

جذب شرکت آلمانی به جهت تامین تجهیزات فتو ولتائیک

جذب شرکت فرانسوی به جهت تامین تجهیزات انرژی بادی