دفتر مرکزی در اسپانیا :

Muntaner, 261, Pr 2

08021, Barcelona, Spain

Tel: +34 (93) 5311919

Fax: +34 (93) 2007492

Email: info@msmirab.es

دفتر ایران :

تهران، خیابان دولت ، غرب سه راه نشاط ، نبش خیابان سلیمی، شماره 46 ، بلوکA ،واحد 24

تلفن : 298 (21) 2660161

فکس: 98 (21) 26601612

ایمیل: info@msmirab.com