شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲
صحرای بزرگ آفریقا برق اروپا را تأمین می‌کند

دولت های اروپایی در پروژه مشترکی تا سال 2050 قصد دارند با نصب پنل های خورشیدی در صحرای بزرگ آفریقا از انرژی خورشیدی این منطقه در تأمین برق اروپا استفاده کنند. محققان اروپایی در پروژه مشترکی که دولتهای اروپایی هزینه 50 میلیارد یورویی آن را تأمین کرده اند قصد دارند پنلهای خورشیدی را در صحرای بزرگ آفریقا نصب کنند.

گزارش موسسه انرژی در کمیسیون اروپا که در همایش یوروساینس در بارسلونای اسپانیا ارائه شد، نشان می دهد که جمع آوری 3/0 درصد از انرژی خورشیدی که صحرای بزرگ آفریقا را گرم می کند برای رفع نیاز انرژی برق اروپا کافی خواهد بود.

 

Source: http://www.suna.org.ir/fa/news/82